**** หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาวันสมัครเรียนด้วย