ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์...  
   
 
 
 
 
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อ่าน..
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)  
     
ประกาศผลการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน อ่าน..
     
ประกาศรายชื่อผู้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับทดสอบการประกอบ อ่าน..
     
ประกาศการคัดเลือกร้านจัดจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน อ่าน..
     
ประกาศการเข้ามาติดต่อราชการและการขอใช้พื้นที่ของโรงเรียน อ่าน..
     
ประกาศ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ อ่าน..
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
       
   
       
     
  O1 โครงสร้างของหน่วยงาน
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 สอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัย:Q&A
  O9 Social Networks
  O10 แผนปฏิบัติการประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
  O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติงาน
    > กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    > กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
    > กลุ่มบริหารงานบุคคล
    > กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    > กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    > กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E-Service
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  O29 ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    > หนังสือรับรองการประเมิน
    > รายงานการประเมินตนเอง
  O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
     

 

นายเอกราช อยู่ฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน