ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์...  
   
 
 
 
 
   
ประกาศรายชื่อผู้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับทดสอบการประกอบ อ่าน..
  อาหารเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน  
ประกาศการคัดเลือกร้านจัดจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน อ่าน..
     
     
ประกาศการเข้ามาติดต่อราชการและการขอใช้พื้นที่ของโรงเรียน อ่าน..
     
ประกาศ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ อ่าน..
     
     
บัญชีรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ อ่าน..
  ธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ  
     
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งพนักงาน อ่าน..
  บริการ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
       
   
       
     
  O1 โครงสร้างของหน่วยงาน
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 สอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัย:Q&A
  O9 Social Networks
  O10 แผนปฏิบัติการประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
  O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติงาน
    > กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    > กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
    > กลุ่มบริหารงานบุคคล
    > กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    > กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    > กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E-Service
  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  O29 ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    > หนังสือรับรองการประเมิน
    > รายงานการประเมินตนเอง
  O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
     

 

นายเอกราช อยู่ฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน