พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ที่เป็นนิติบุคคลฯ

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนวจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารการจัดการศึกษาของ
  ของเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ2550