พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ที่เป็นนิติบุคคลฯ

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนวจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563