โลโก้โรงเรียนอันดับ 1

สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 
1. นายถนอม อ่อนเกตุพล นายกสมาคมฯ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน อุปนายกคนที่ 1
3. นายศุภชัย สุรพงษ์ประชา อุปนายกคนที่ 2
4. นายสมเกียรติ ฐานบัญชา นายทะเบียน
5. นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง ผู้ช่วยนายทะเบียน
6. นางสาวศนิ โอภาสตระการกุล เหรัญญิก
7. นางสาวลัดดา สวัสดิชัยนันทา ผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นายสมศักดิ์ สงกา เลขานุการ
9. นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายสมมารถ ศิริสมพร ปฏิคม
11. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุข ผู้ช่วยปฏิคม
12. นายสุวิทย์ พึ่งเกษม ประชาสัมพันธ์
13. นางผานิต มาประเสริฐ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
14. นายเอกราช อยู่ฤกษ์ กรรมการ
15. นางลำพึง เขียวปั้น กรรมการ
16. นายวศรู่ แก้วภ กรรมการ
17. นายสมชาย เชาว์ไวพจน์ กรรมการ
18. นางสาวนัดดา สุวรรณคดี กรรมการ