ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล  แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ
 
วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์
ค.ม.บริหารการศึกษา
 
 
นายสมเกียรติ ฐานบัญชา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.การเงินการธนาคาร
ค.ม.บริหารการศึกษา
 
 
   
   
 
นางสาวอิสรีย์  ด่านพิชิตชัยศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 
 
 
   
   
นางสาวธัณฐภรณ์  สิมมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.บริหารการศึกษา