นางอิสรีย์ อิฐกอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ
 
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
ค.ม.บริหารการศึกษา
 
 
นายรพีพัทร แผ้วผา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษา
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 
 
   
 
นางสาวอิสรีย์  ด่านพิชิตชัยศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 
 
   
   
นางสาวธัณฐภรณ์  สิมมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.การประถมศึกษา
ศษ.ม.บริหารการศึกษา