ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล  แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ
 
 
 
 
 
 
นายสมศักดิ์  สงกา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.พยาบาลศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
 
 
 
นายสมเกียรติ ฐานบัญชา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.การเงินการธนาคาร
ค.ม.บริหารการศึกษา
 
 
   
   
นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ค.ม.บริหารการศึกษา