กลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารวิชาการ
0-2482-1155
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารงานบุคคล
0-2482-1153
 
กลุ่มบริหารงบประมาณ/พัสดุ
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารงบประมาณ/พัสดุ
0-2482-1156
 
กลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนายการกลุ่มบริหารทั่วไป
0-2482-1154