นางอิสรีย์ อิฐกอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ
 
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
ค.ม.บริหารการศึกษา
เบอร์โทร email :
 
 
 
นางสาวอิสรีย์  ด่านพิชิตชัยศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
เบอร์โทร 080-651-9655 email : isali_dan@rsbs.ac.th
 
 
 
นางสาวธัณฐภรณ์  สิมมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.การประถมศึกษา
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
เบอร์โทร 087-744-9911 email : thanthaporn@rsbs.ac.th
 
 
 
นายรพีพัทร แผ้วผา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
เบอร์โทร 061-925-6982 email : rapeepat_paew@rsbs.ac.th