ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล  แตงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ
 
วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์
ค.ม.บริหารการศึกษา
 
 
 
นายสมเกียรติ ฐานบัญชา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.การเงินการธนาคาร
ค.ม.บริหารการศึกษา
 
 
 
 
นางสาวอิสรีย์  ด่านพิชิตชัยต์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
วุฒิการศึกษา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 
 
 
นางสาวธัณฐภรณ์  สิมมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.บริหารการศึกษา