แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563