แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565