คณะกรรมการที่ปรึกษา
 
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
       
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ประธานกรรมการ
       
2. จ่าเอกสมศักดิ์ สงกา กรรมการ
       
3. นายสมเกียรติ ฐานบัญชา กรรมการ
       
4. นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี กรรมการและเลขานุการ
       
5. นายเอกราช อยู่ฤกษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       
       
คณะกรรมการดำเนินงาน
       
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
       
1. นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี ประธานกรรมการ
       
2. นายเอกราช อยู่ฤกษ์ รองประธานกรรมการ
       
3. นายสุบิน เซียงฉี กรรมการ
       
4. นางสาวอาภรณ์ หุ่นสวัสดิ์ กรรมการ
       
5. นางสุวรรณธาดา ธัญญเกษตร กรรมการ
       
6. นายประเสริฐ ดีเอี่ยม กรรมการ
       
7. นางสาวศิรดา ผลวารินทร์ กรรมการ
       
8. นางสาววิมลวรรณ เวชวิบูลย์ กรรมการ
       
9. นางสาวศิริพร ศรีสุข กรรมการ
       
10. นางสาวทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณ กรรมการ
       
11. นางสาวพรรณธิภา เซี่ยงฉิน กรรมการ
       
12. นายปธานิน สมบัติบริรักษ์ กรรมการ
       
13. นายบุญชู เศษรักษา กรรมการ
       
14. นางสาววาสนา พวงแก้ว กรรมการและเลขานุการ
       
15. นางสาวอัญชลี ล้อทะนงศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ