กลุ่มบริหารวิชาการ  
   

สาระสนเทศ ปีการศึกษา 2559

หมวดที่ 1 ความเป็นมา
หมวดที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
หมวดที่ 4 ข้อมูลนักเรียน
หมวดที่ 5 การประเมินผู้เรียน ปีการศึกษา 2558
หมวดที่ 6 การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2
 
สรุปจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553  
   

สรุปจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2554

   
สรุปจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2555  
   
สรุปจำนวนนักเรียนที่จบในปีการศึกษา 2546 - 2554  
   
แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
   
โครงสร้างการบริหารวิชาการ  
   
เปรียบเทียบขีดจำกัดล่างปี 2553 - 2554  
   
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2554  
   
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554  
   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  
   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  
   
ผลการทดสอบระดับชาติ (O - Net)เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  
ระดับสถานศึกษากับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2552 -  
2553  
   
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O - Net)  
ปีการศึกษา 2552 - 2554