นายจิรทีปต์ คิงขุนทด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัดสุวรรณ อบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนและคณะกรรมการครูแกนนำ อย.น้อย
 
     
     
อบรมนักเรียนแกนนำ อ.ย.น้อย โครงการ "อ.ย. น้อย เทิดพระเกียรติ ทำดี ถวายในหลวง" วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561
     
     
     
นักเรียนแกนนำ อ.ย.น้อย เดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
     
     
     
นักเรียนแกนนำ อ.ย.น้อย ตรวจสารอาหารร้านค้าในชุมชน