น.ส.จุฑารัตน์  สายอรุณ

นางสิริพร วงศ์โกมลเชษฐ์

นางภัสสร ทิมาศาสตร์

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ    
     

นางปทิตตา สาทรกิจ

นายทรรศนัย ศรีสุภักดิ์

น.ส.วาสนา พวงแก้ว

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ
  ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์  
     

นายรพีพัทร แผ้วผา

นางสาวณัฏฐพัชร ฝัดค้า
นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะ
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ค.บ.ภาษาจีน
     
นายพศิน กิติศรี
นางสาววิมลวรรณ เวชวิบูลย์
Mr.Jadiel Abara(ครูอัตราจ้าง)
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.ภาษาจีน ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
     
 
นางสาวเกศกนก วิชัย (ครูอัตราจ้าง)