น.ส.จุฑารัตน์  สายอรุณ

นางภัสสร ทิมาศาสตร์

นางปทิตตา สาทรกิจ

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ    
     

นายทรรศนัย ศรีสุภักดิ์

น.ส.วาสนา พวงแก้ว

นายรพีพัทร แผ้วผา

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์    
     
นางสาวณัฏฐพัชร ฝัดค้า
นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะ
นายพศิน กิติศรี
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ค.บ.ภาษาจีน ศษ.บ.ภาษาจีน
     
นางสาววิมลวรรณ เวชวิบูลย์
นางสาวเกศกนก วิชัย (ครูอัตราจ้าง)์
Mr.Jadiel Abara(ครูอัตราจ้าง)
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ   ปริญญาตรี