น.ส.จุฑารัตน์  สายอรุณ

นางภัสสร ทิมาศาสตร์

นางปทิตตา สาทรกิจ

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ    
     

นายทรรศนัย ศรีสุภักดิ์

น.ส.วาสนา พวงแก้ว

นางสาวณัฏฐพัชร ฝัดค้า
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์    
     
นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะ
นายพศิน กิติศรี
นางสาววิมลวรรณ เวชวิบูลย์
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาจีน ศษ.บ.ภาษาจีน ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
     
นางสาวเกศกนก วิชัย
นางวีรยา สงวนพวก
Mr.Jadiel Abara(ครูอัตราจ้าง)
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.ม.การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี