น.ส.วาสนา พวงแก้ว

นางภัสสร ทิมาศาสตร์

นางปทิตตา สาทรกิจ

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
     
     
นางสาวณัฏฐพัชร ฝัดค้า
นางสาวพรทิพย์ อรุณสุขโข
นายพศิน กิติศรี
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ ศษ.บ.ภาษาจีน
     
     
นางสาววิมลวรรณ เวชวิบูลย์
นางวีรยา สงวนพวก
นางสาวเกศกนก วิชัย
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.การสอนภาษาจีน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
     
 
นางสาววทันยา เมธากุลพุฒิ
   
วุฒิการศึกษา    
ศษ.บ.การสอนภาษาจีน