นางชนชญา สังข์พญา

น.ส.วชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูร
น.ส.ทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณ
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย ศษ.บ.ภาษาไทย
  อ.ม.ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ  
     
นายวัชรินทร์ แก้วดำรงค์ นางสาววีราวรรณ โฆษิตสุคต นางสาววรรณฉวี ศรีโยธา
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย ศน.บ.การสอนภาษาไทย
ค.ม.การบริหารการศึกษา ศษ.ม.การสอนภาษาไทย  
     
 
นางสาววนิดา เลี้ยงอำนวย    
วุฒิการศึกษา    
ค.บ.ภาษาไทย