นายวิศิษฐ์ มีศรี

นายถวัลย์ พึ่งเงิน

นางชนชญา สังข์พญา

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีไทย กศ.บ.ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย
  กศ.ม.ภาษาไทยและวรรณคดีไทย  
     
น.ส.วชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูร
น.ส.ทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณ
นายวัชรินทร์ แก้วดำรงค์
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย ศษ.บ.ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย
อ.ม.ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ   ค.ม.การบริหารการศึกษา