นายวิศิษฐ์ มีศรี

น.ส.ลัดดา  สวัสดิชัยนันทา

น.ส.พัชรินทร์ ศรีไพบูลย์

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีไทย ศษ.บ.การสอนภาษาไทย
ค.บ.ภาษาไทย
     

นางชนชญา สังข์พญา

นายถวัลย์ พึ่งเงิน

นายวัชรินทร์ แก้วดำรงค์
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย กศ.บ.ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย
  กศ.ม.ภาษาไทยและวรรณคดีไทย ค.ม.การบริหารการศึกษา
     
นายไทยรัฐ โพธิ์พันธุ์
น.ส.วชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูร
น.ส.ทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณ
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย ศษ.บ.ภาษาไทย
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู อ.ม.ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ  
กศ.ม.การสอนภาษาไทย