น.ส.ทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณ
น.ส.วชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูร

นางชนชญา สังข์พญา

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย
  อ.ม.ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ  
     
นางสาววีราวรรณ โฆษิตสุคต นางสาววรรณฉวี ศรีโยธา นางสาววนิดา เลี้ยงอำนวย
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย ศน.บ.การสอนภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย
ศษ.ม.การสอนภาษาไทย    
     
 
นางสาวขนิษฐดา เผ่าพันธุ์    
วุฒิการศึกษา    
กศ.บ. ภาษาไทย