นายวิศิษฐ์ มีศรี

นางชนชญา สังข์พญา

น.ส.วชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูร
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีไทย ค.บ.ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย
    อ.ม.ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
     
น.ส.ทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณ
นายวัชรินทร์ แก้วดำรงค์ นางสาววรรณฉวี ศรีโยธา
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.ภาษาไทย ค.บ.ภาษาไทย ศน.บ.การสอนภาษาไทย
  ค.ม.การบริหารการศึกษา