นายฉัตรชัย คะชา

นายมนัส พังจุนันท์

นายพิชิต ส่ำประเสริฐ

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
วท.บ.ครุศาสตร์เกษตร ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วท.ม.ครุศาสตร์เกษตร    
     

นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุข

นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวร

นางสว่างจิตต์ หิรัญสัจจาเลิศ

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.คหกรรมศาสตร์ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.การจัดการทั่วไป
ค.ม.บริหารการศึกษา    
     

นางสุนันท์ มีศรี

นางสาวดวงใจ ไชยคุณ

นายวีระพงษ์ วิชัย
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.การบริหารโรงเรียน วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ค.ม.บริหารการศึกษา
     
นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง
นายศักดิ์ณรงค์ กาสินธ์พิลา
นางสาวศิริพร ศรีสุข
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.การวัดผลการศึกษา ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.คหกรรมศาสตร์
ค.ม.บริหารการศึกษา    
     
นางสาวโชษิตา มะลิทอง    
วุฒิการศึกษา    
ค.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี    
สารสนเทศ