นายฉัตรชัย คะชา

นายมนัส พังจุนันท์

นายพิชิต ส่ำประเสริฐ

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
วท.บ.ครุศาสตร์เกษตร ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วท.ม.ครุศาสตร์เกษตร    
     

นายมนตรี สมไร่ขิง  

นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุข

นายสุบิน เชียงฉี

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.บริหารอุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ.คหกรรมศาสตร์ ค.บ.เซรามิกส์
M.A.IE.บริหารอุตสาหกรรมศิลป์ ค.ม.บริหารการศึกษา  
     

นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวร

นางสว่างจิตต์ หิรัญสัจจาเลิศ

นางสุนันท์ มีศรี

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.การจัดการทั่วไป ค.บ.การบริหารโรงเรียน
     

นางสาวดวงใจ ไชยคุณ

นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเก
นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.การวัดผลการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ค.ม.บริหารการศึกษา
     
นายวีระพงษ์ วิชัย
นายศักดิ์ณรงค์ กาสินธ์พิลา
นางสาวศิริพร ศรีสุข
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา  
ค.ม.บริหารการศึกษา    
 
นางสาวโชษิตา มะลิทอง
นางสาววัลลี ยิ้มโสภา(ครูอัตราจ้าง)
 
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา  
ค.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี บธ.บ.ระบบสารสนเทศ  
สารสนเทศ