นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์อำพร

นายสนอง ห้วยเรไร

นางสาวนันทนา พิสินนาวงษ์

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์ กศ.บ.คณิตศาสตร์ บธ.บ.ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
ค.ม.การบริหารการศึกษา    
     
นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษา

นางจิตณา มั่นคง

นายสหพล สี่สมประสงค์

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์ ค.บ.คณิตศาสตร์ วท.บ.คณิตศาสตร์
วท.ม.เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา ค.ม.วิจัยการศึกษา ค.ม.การบริหารการศึกษา
     

นางสิริพร ฉิมพาลี

นางจิรวรรณ วรยศ
นายจุมพล เนียมแสวง
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์ ค.บ.คณิตศาสตร์ ค.บ.คณิตศาสตร์
ค.ม.การบริหารการศึกษา วท.ม.สถิติประยุกต์ ค.ม.การบริหารการศึกษา
     
นางสาวปัทมา โสภิตชาติ
นางพัชรพร เผดิม
นางสุวิมาศ  เสมประวัติ
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
วท.บ.สถิติประยุกต์ ค.บ.คณิตศาสตร์ วท.บ.คณิตศาสตร์
    วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา
     
นางสาวอุษา ภิรมรักษ์ นางสาวสุดารัตน์ พูตา นายปธานิน สมบัติบริรักษ์
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร์