นายสุรมิตร ศรีเสนพิลา

น.ส.จุรีรัตน์ ชัยวรวิทย์กุล

นางสุจิตรา ปั้นหยา

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
กศ.บ.สังคมศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา
     
     

น.ส.อัญชลี ล้อทนงศักดิ์

นางพรรณนา จันทร์วาววาม

นายสมพร เล็กจินดา
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
กศ.บ.สังคมศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
     
     
นายคมกฤษ น้อยจินดา
นางปุณยานุช ใจงาม
น.ส.ศิรดา ผลวารินทร์
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.สังคมศึกษา ค.บ.บรรณารักษศาสตร์ ค.บ.สังคมศึกษา
     
 
น.ส.สุทธญา นิศากร น.ส.ขวัญชนก จักรแก้ว  
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา  
ค.บ.สังคมศึกษา ค.บ.สังคมศึกษา