นายดวงอนุชา บัวงาม   

นางสุวรรณธาดา ธัญญเกษตร

นางปทิตตา อากาศฤกษ์

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.ม.การบริหารการศึกษา    
     

นายสิปป์แสง สุขผล

น.ส.สุนิษา อาจอ่อนศรี

น.ส.จิราพร นิลาพันธ์

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
วท.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) วท.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)
ค.ม.การบริหารการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
     

นายแสวง ทองปาน

น.ส.นฤมล ศิริธานันท์
นางสาวพัสตราภรณ์ บัญชรมาศพรรณ
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ฟิสิกส์ ค.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)
ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์    
     
นางสุรัสวดี เภารัศมี

น.ส.เอื้องฟ้า เรืองผึ้ง

นายชรินทร รุจิพูลพงศ์
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี) วท.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) กศ.บ.การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
     
     
นางสาวเนตรนภา ดิษเจริญ
นายศักดิ์ณรงค์ กาสินธ์พิลา
นายวีระพงษ์ วิชัย
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ค.ม.การบริหารการศึกษา ค.ม.การบริหารการศึกษา
     
นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง
นางสาวโชษิตา มะลิทอง
นายชัยนันท์ ยิ้มสีใส
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.การวัดผลการศึกษา ค.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.ม.การบริหารการศึกษา สารสนเทศ  
     
   
นายวิชัย จุ้ยจินดา
   
วุฒิการศึกษา    
ค.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี    
สารสนเทศ