นางปทิตตา อากาศฤกษ์

นางสุวรรณธาดา ธัญญเกษตร

นายสิปป์แสง สุขผล

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)
วท.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
    ค.ม.การบริหารการศึกษา
     

นายดวงอนุชา บัวงาม   

น.ส.สุนิษา อาจอ่อนศรี

น.ส.จิราพร นิลาพันธ์

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)
ค.ม.การบริหารการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
     

นายแสวง ทองปาน

น.ส.นฤมล ศิริธานันท์
นางสาวพัสตราภรณ์ บัญชรมาศพรรณ
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ฟิสิกส์ ค.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)
ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์    
     
นางสุรัสวดี เภารัศมี

น.ส.เอื้องฟ้า เรืองผึ้ง

นายชรินทร รุจิพูลพงศ์
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี) วท.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) กศ.บ.การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
     
     
นางสาวเนตรนภา ดิษเจริญ

นางสาวประภาพร ทยาเลิศบวร

นางสว่างจิตต์ หิรัญสัจจาเลิศ

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.การจัดการทั่วไป
     
     
นางสาวดวงใจ ไชยคุณ
นายวีระพงษ์ วิชัย
นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค.บ.การวัดผลการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ค.ม.การบริหารการศึกษา ค.ม.การบริหารการศึกษา
     
     
 
นายศักดิ์ณรงค์ กาสินธ์พิลา
นางสาวโชษิตา มะลิทอง
 
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา  
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
ค.ม.การบริหารการศึกษา สารสนเทศ