นางปทิตตา อากาศฤกษ์

นางสุวรรณธาดา ธัญญเกษตร

นายสิปป์แสง สุขผล

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)
วท.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
    ค.ม.การบริหารการศึกษา
     

นายดวงอนุชา บัวงาม   

น.ส.สุนิษา อาจอ่อนศรี

น.ส.จิราพร นิลาพันธ์

วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)
ค.ม.การบริหารการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
     

นายแสวง ทองปาน

น.ส.นฤมล ศิริธานันท์
นางสาวพัสตราภรณ์ บัญชรมาศพรรณ
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.ฟิสิกส์ ค.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)
ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์    
     
นางสุรัสวดี เภารัศมี

น.ส.เอื้องฟ้า เรืองผึ้ง

นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี) วท.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) วท.บ.วิทยาศาสตร์(สิ่งแวดล้อม)
    ค.ม.การบริหารการศึกษา
     
 
นายชรินทร รุจิพูลพงศ์
นางสาวเนตรนภา ดิษเจริญ
 
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา  
กศ.บ.การสอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป