ผลงานทางวิชาการภาษาไทย
 
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง "ประโยค" ม 3
 
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์ ม 2
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพินิจวรรณคดีไทย ที่ใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์กับวิธีสอนแบบปกติ ม 5
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพูดหน่วยการเรียน
เรื่อง"การพูดในโอกาสต่าง ๆ " ม 5
 
แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
 
 
บทความ
 
คำสอนจากสุภาษิตพระร่วง โดยครูถวัลย์ พึ่งเงิน
การเสพข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ต โดยครูถวัลย์ พึ่งเงิน
 
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยครูถวัลย์ พึ่งเงิน