ผลงานทางวิชาการภาษาไทย
 
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง "ประโยค" ม 3
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพินิจวรรณคดีไทย ที่ใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์กับวิธีสอนแบบปกติ ม. 5
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการพูดหน่วยการเรียน เรื่อง"การพูดในโอกาสต่าง ๆ " ม. 5

 

รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
 
บทความ
 
คำสอนจากสุภาษิตพระร่วง โดยครูถวัลย์ พึ่งเงิน
 
การเสพข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ต โดยครูถวัลย์ พึ่งเงิน
 
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยครูถวัลย์ พึ่งเงิน