โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป  
โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ปี 2555

 

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป