ผลงานทางวิชาการ วิทยาศาสตร์
 

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

 

โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐาน

ช่วงชั้นที่ 4 (แผนศิลป์คำนวณ - ภาษาจีนกลาง)
 
โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐาน -

เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 4 (สำหรับกลุ่มเน้นคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์)

 

ชีววิทย ม.4 ครูสิปป์แสง สุขผล

 

ผลงานนักเรียน ชีววิทยา ม.4

 

เอกสารประกอบการเรียน ชีววิทย ม.4

 

วีดีโอการสอน ชีววิทยา ม.4 ครูสิปป์แสง สุขผล

 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชา ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้น ม.3