ผลงานทางวิชาการ สังคม
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา เศรษฐศาสตร์ควรรู้ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5