งบประมาณ/พัสดุ

สรุปประเมินโครงการ

 
โครงการ 2555  
สรุปโครงการตามยุทธศาสตร์
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มการเรียนการสอนภาษาไทย
กลุ่มการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มการเรียนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บริหารจัดการงานแนะแนว และ  ICT
ตัวอย่างประเมินความพึงพอใจ
โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป ปี 2555
   
โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ปี 2555  
   

แผนภูมิการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ