ผลงานทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การการเรียน เรื่อง "การฝึกทักษะตัวอักษร คะตะคะนะเบื้องต้น" ม 4
 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ม 1
 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบกลุ่มร่วมมือ (Collaborative Strategy Reading)ม.4