ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้ Google Classroom ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ เรื่อง พันธุศาสตร์ประชากรด้วยการสอน
                   ด้วยสื่อการเรียนรู้ใน YouTube ภายใต้สถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019
  ชื่ออาจารย์ : นายสิปป์แสง  สุขผล
  รายละเอียด
       
       
           
           
           
    ชื่อผลงาน : หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม วิชา อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
  ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา พวงแก้ว
  รายละเอียด
       
       
           
           
           
         
    ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
    ชื่ออาจารย์ : นางจีรวรรณ วรยศ
    รายละเอียด
         
           
           
           
         
    ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์
    ชื่ออาจารย์ : นางชนชญา สังข์พญา
    รายละเอียด
         
           
           
           
         
    ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
    ชื่ออาจารย์ : นายรพีพัทร แผ้วผา
    รายละเอียด