กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครููไทยรัฐ โพธิ์พันธุ์ ครูสุวิมาศ ทองย่อม
ครููวัชรินทร์ แก้วดำรงค์ ครูพัชรพร เผดิม
ครููวชิราภรณ์ สุวรรณรางกูร ครอุษา ภิรมย์รักษ์
ครููทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณ ครููปธานิน สมบัติบริรักษ์
  ครููสุดารัตน์ พูตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ครููเอื้องฟ้า เรืองผึ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครููจิราพร นิราพันธ์ ครูสมพร เล็กจินดา
ครููสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์ ครููปุณยานุช ใจงาม
ครููชรินทร รุจิพูนพงศ์ ครสุทธญา นิศากร
ครููเนตรนภา ดิษเจริญ ครููศิรดา ผลวารินทร์
  ครููขวัญชนก จักรแก้ว
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ครูวีระพงษ์ วิชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูดวงใจ ไชยคุณ ครููสิทธิเทพ เลี้ยงรักษา
ครูจันเพ็ญ ปัจจัยแก ครููจันทพร เมฆจันทร์
ครสว่างจิตต์ หิรัญสัจจาเลิศ ครููพรรณธิภา เซี่ยงฉิน
ครูประภาพร ทยาเลิศบวร  
ครููเพ็ญศรี สรรพคง  
ครูศักดิ์ณรงค์ กาสินธุ์พิลา  
ครูโชษิตา มะลิทอง