กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  
   
   
   
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
   
   
   
   
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ