นายสาทิศ เพ็งนาเรนทร์

จ.ส.อ.สุธน ชัยสนิท

นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์อำพร

ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการผู้แทนครู
     
     
     
นายเพิ่มศักดิ์ แจ้วเสม

นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์

นายสมพงษ์ เขียวคำรพ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
     
     
     
พระครูวิศิษฎ์ธรรมสาร
พระมหาวิจิตร กัลยาณจิตโต
นายบรรเจิด รูปสง
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการผู้ทรงวุฒิ
     
     
     
นางสาววิชยา อุบลจินดา
นายบุญเจิด ขุนทรง นายสุวิทย์ พึ่งเกษม
กรรมการผู้ทรงวุฒิ กรรมการผู้ทรงวุฒิ กรรมการผู้ทรงวุฒิ
     
     
     
นายปริญญาคงแย้ม เรือตรีธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน
กรรมการผู้ทรงวุฒิ กรรมการผู้ทรงวุฒิ กรรมการและเลขานุการ