สำนักงานผู้อำนวยการ
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนโกสินทร ฯ

 

 
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นายอนันต์  คงถาวร
พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๑

 

นายสังเวียน   บุญคำ
พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔

 

นางจงพิศ  กันหลง
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕

 

นางสาวลักขณา  นฏานนท์
พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗

   

นายประทุม  นวลเขียว
พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐

   

นายปราโมทย์  ราชพิบูลย์
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓

   

นายวรพจน์  นาคนคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔

 

นายอุทัย  สงวนพงศ์
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

   

นางพัชรา  ทิพยทัศน์
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖

   

นายสมบูรณ์  ตรีธนะกุล
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗

   

นายสามารถ  รอดสำราญ
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๔

   

ดร.วรรณะ   บุษบา
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

   

นายสิทธิ์  สิริพิเดช
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

   

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล  แตงอ่อน
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๕

   
นายเอกราช อยู่ฤกษ์
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน