สำนักงานผู้อำนวยการ
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัตนโกสินทร ฯ

 

 
 

 

 
โลโก้โรงเรียนอันดับ 1
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
นายสุเทพ  โชคนาคะวโร